Rada MČ podporuje zachování protihlukového valu!

zobrazeno 1233 x

Dne 15. května 2013, na svém 9. zasedání, schválila Rada MČ následující usnesení:

2013-05-15_RMC_Bahok_Val

Výborná zpráva. Rada slibuje zachování valu i péči o porost na valu. Nelze než poděkovat.

Snad lze doufat, že Rada vyslyší i požadavek obyvatel ulice Malkovského a zadá u firmy zabývající se profesionálně krajinářskou tvorbou zpracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a plánu jejich následné údržby  tak, aby val opět plnil své funkce, které postupně ztrácíochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy.

 

 

 

 

 

 

 

Výzva

pro zastánce valu v Malkovského ulici

Dobrý den,

prosím každého, kdo by se chtěl přidat k zastáncům zachování zeleného valu v Malkovského ulici nebo kdo by se chtěl podílet na vytváření obsahu těchto stránek, aby mne kontaktoval na

e-mail:  cadekv@volny.cz nebo
mobil:   734 403 958

Také můžete zanechat vzkaz v komentářích u tohoto příspěvku.

Děkuji

Ing. Václav Čadek
Malkovského 594
Praha 18 – Letňany

Více …

Posudky znalců k porostu na valu

 

zobrazeno 557 x

Radnice zadala u dvou soudních znalců (Petr Kubal, Ing. Novotný) vypracování posudků stavu porostu na valu v Malkovského ulici a posudky zveřejnila na webu letňanských lentilek.
Poslal jsem posudky dalšímu soudnímu znalci z tohoto oboru. Níže lze nalézt jeho vyjádření. Většina výtek je ryze formálního charakteruPozn.1, (netřeba na nich bazírovat, chyby se najdou v práci každého) a nemají vliv na budoucí údržbu valu. Avšak jsou mezi nimi také zcela zásadní výtky, např. absence zákresu pozic nemocných nebo poškozených stromů. Na základě těchto posudků NELZE provést odbornou údržbu zeleně na valu. Přesto se již v listopadu zásah do zeleně na valu připravuje.

Znalec, kterého jsem oslovil (podotýkám, že nebyl fyzicky na místě) dále dodává:
Pánové (znalci) na fotkách zdokumentovali slušně vypadající fungující porost“

Připomínky k posudkům

Petr Kubal:

1)   Formální chyby:

 • úvodní stránka neobsahuje odbornost znalce,
 • chybí specifikace znaleckého úkolu a účel, pro který je posudek zpracován,
 • číslo posudku je špatně uvedeno, mělo by obsahovat číslo všech dosud zpracovaných posudků – číslo posudku v příslušném roce/rok zpracování (např. 125-1/2012),
 • je uvedeno datum zadání a zpracování, chybí datum místního šetření,
 • chybí uvedení odborné metodiky hodnocení, v textu jsou bez kontextu uvedeny metodické kategorie podle Ing. arch. Kuči, komplexní metodika hodnocení uvedena není, chybí jakákoliv legenda,
 • přílohy jsou bez číslování a zařazeny do textu – běžně se očíslují a vloží se za znaleckou doložku, do textu se pak napíše seznam příloh, chybí číslování stran,
 • chybí základní členění na „úvod“, „nález“, „posudek“ a „závěr“,
 • po formální stránce je posudek špatně, toto není posudek, znalecký už vůbec ne.

2)   Chyby v textu:

 • v posuzované skupině jsou očíslované stromy – zcela chybí jejich zákres do nějaké mapy,
 • popis borovic je opsán z nějaké publikace, popis stávajícího stavu na lokalitě zcela chybí nebo je velmi neprofesionální, chybí hodnocení jednotlivých dřevin nebo skupin, chybí počet dřevin na lokalitě nebo procentické zastoupení, není uvedena ani rozloha území,
 • hodnocení zdravotního stavu a vitality – zcela zavádějící, bez metodického popisu, bez konstatování, kolika dřevin se týká, chybí základní dendrometrické údaje,
 • dřeviny a skupiny jsou bez předchozího upozornění na metodiku zatříděny do metodických skupin Ing. arch. Kuči, aniž je stanoveno, v jakém poměru a ve kterých částech valu se takto hodnocené dřeviny nalézají, proto předepsaná opatření jsou nekonkrétní a tudíž nesmyslná, není specifikován počet a dřeviny, u kterých se má opatření provést.

3)   Závěr = závěr posudku

 • naprosto chybí.

4)   Přílohy

 • nevypovídající, bez vyznačení konkrétní lokality, bez pořádné mapové situace, bez tabulkového hodnocení, fotografie jsou bez popisu.

Závěr hodnotitele:
Předložená práce není posudkem – neodpovídá po formální ani obsahové stránce, materiál je velmi povrchně zpracován, znalec nepoužil žádné dendrologické hodnocení, jeho závěry nestojí na žádné analýze a vlastně ani závěr posudku nevytvořil.


Ing. Novotný:

1)   Formální chyby

 • obor, pro který může znalec posudky zpracovávat, neodpovídá znaleckému úkolu, znalec je irelevantní pro tuto práci.
 • jméno zpracovatele, jeho odbornost – neobsahuje úvodní stránka,
 • číslo posudku je špatně uvedeno, mělo by obsahovat číslo všech dosud zpracovaných posudků – číslo posudku v příslušném roce/rok zpracování (např. 125-1/2012), titul uvádí číslo posudku 1/2012, poslední list textu 3/2012,
 • chybí datum, ke kterému je posudek zpracován a datum místního šetření, termín průzkumů je zmíněn až v části B textu,
 • počet listů posudku – je špatně uveden,
 • chybí zcela jakákoliv odborná metodika hodnocení.

2)   Chyby v textu:

 • dělení rostlin v odst. 2 části „C“ vypovídá o nesystematičnosti znalce – dřeviny např. se nedělí na lesní, ovocné a okrasné, keře na náletové a okrasné a plevele na lesní jednoleté a vytrvalé,
 • latinské názvy dřevin nejsou znalcova doména – je tu řada chyb v názvech,
 • členění dřevin ve specifikaci – str.3: Philadelphus coronarius určitě není lesní keř, stejně jako hlošina úzkolistá – navíc tato je uvedena i v keřích okrasných,
 • obvod a průměr kmenů se musí pohybovat v matematicky správném rozmezí: 30 – 77 obvodu a tomu odpovídá průměr 10-25 cm, nikoliv 12-25 cm, u ostatních stromů a ovocných stromů na str.5 platí totéž,
 • hodnocení jednotlivých skupin dřevin je dost problematické, neopírá se o žádné metodické hodnocení: nechápu formulace typu „nemající žádný dendrologický ani hospodářský význam“ u ostatních lesních stromů – izolační zeleň není sázena pro hospodářský význam, babyka je dlouhověký odolný strom významný do městských podmínek, co znamená „nekontrolovaně rozrostlé okrasné keře“ a to, že jejich estetická a dendrologická hodnota je nízká – podle čeho znalec soudí?, které keře jsou podle něj „náletové“ – tuto skupinu na začátku členění neužívá, neznám také pojem „kořenový odmladek“, které dřeviny zařazuje znalec do „kulturních“ – celé členění do naprosto nesmyslných skupin je chaotické a nemetodické.

3)      Závěr = závěr posudku

 • závěrem hodnotí znalec klasifikaci porostů dle sadovnického hodnocení do nějakých tříd – nemá uvedenu ani metodiku, ani popis tříd, rozhodně se nejedná o obecně užívanou všeobecně známou a jedinou nezaměnitelnou metodiku,
 • tudíž opatření, která následně uvádí, jsou zcela nelogická a neopodstatněná.

4)      Přílohy

 • nevyhovující mapová situace, chybí zákres jednotlivých hodnocených dřevin do mapy,
 • chybí jakákoliv tabulková část včetně legendy s metodikou hodnocení,
 • fotografie ukazují zcela běžný zapojený porost dřevin, s druhovými vlastnostmi – každý zapojený porost borovic je zevnitř vyvětvený a proschlý.

Závěr hodnotitele:
Posudek je diletantsky udělán, neodpovídá standartu dendrologického hodnocení, znalec se posudku příliš nevěnoval. Posudek se přesto pokusil „vyplnit“ údaji.

 1. Hodnotitel vypsal argumenty, které by použil, kdyby chtěl pro svého klienta napadnout posudky soudní cestou. Nedostatky u obou posudků jsou takového charakteru, že by soudce s velkou pravděpodobností zadal vypracování revizních posudků.

Zajímalo mne, jak vypadalo zadání pro vypracování posudků.

Celé znění objednávky pro znalce Ing. Novotného je zde, objednávka pro p. Kubalu se liší jen v adresátovi.