Rada MČ podporuje zachování protihlukového valu!

zobrazeno 1233 x

Dne 15. května 2013, na svém 9. zasedání, schválila Rada MČ následující usnesení:

2013-05-15_RMC_Bahok_Val

Výborná zpráva. Rada slibuje zachování valu i péči o porost na valu. Nelze než poděkovat.

Snad lze doufat, že Rada vyslyší i požadavek obyvatel ulice Malkovského a zadá u firmy zabývající se profesionálně krajinářskou tvorbou zpracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a plánu jejich následné údržby  tak, aby val opět plnil své funkce, které postupně ztrácíochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy.

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o účasti a jednáni o valu na Fóru Zdravé město 2013

zobrazeno 841 x

Protože se poslední dobu vyskytly nejasnosti ohledně dalšího osudu zeleného ochranného valu v Malkovského ulici, pokusili jsme se jako skupina zastánců valu prosadit toto téma k dalšímu projednání během účasti na veřejné diskusi Fórum Zdravé město 2013 (Deset problémů Letňan). V rámci diskusní skupiny „Životní prostředí“ jsme vznesli požadavek vypracování kvalitního projektu dosadby dřevin do valu odbornou krajinářskou firmou tak, aby val následně dobře plnil svou ochrannou funkci. U stolu životního prostředí se však sešly další závažné podněty* takže naše, spíše lokální téma, skončilo až na třetím „nepostupovém“ místě. Více …

Komise RSŽP: možnost účasti na jednání

zobrazeno 612 x

Na každém jednání Komise regenerace sídliště a životního prostředí je diskutován aktuální stav projektu Letňaské lentilky. I přesto, že jednání komise není ze zákona veřejné, nabízíme občanům možnost zúčastnit se a diskutovat společně. Termíny do prázdnin 2013 jsou předběžně stanoveny na 15/5 a 26/6, vždy v 18,00 v místnosti 4.05 na Letňanské radnici.

Aktualizace 23.7.2013: V druhé polovině roku jsou termíny schůzí předběžně stanoveny na 18.9., 30.10. a 11.12. 2013. Více …

Aktuální stav dotační žádosti

zobrazeno 624 x

Převzato z webu Letňanské lentilky.

Projekt Letňanských lentilek žádá o dotace v rámci programu Operační program Praha Konkurenceschopnost. Žádost byla podána 29/11/2012 a stále probíhá její hodnocení. Výsledek, zda Letňanská dotační žádost uspěla, bude znám na konci školního roku. Více …

Vznikne občanské sdružení “Za záchranu valu”?

 

zobrazeno 453 x

Likvidace zeleně v Dejvicích zeleň zmizelá

Tento obrázek s následujícím komentářem jsem dostal mailem od příznivce zachování valu:

Stalo se 1.4.2013 v Dejvicích. Docela si říkám, jestli to není předobraz našeho valu. Lidé z okolí tam „zaspali“, a než se vzpamatovali, tak bylo po zeleni.

V dalším mailu přišel návrh na zřízení občanského sdružení „Za záchranu valu“. Osobně se mi tento nápad, v případě, že by se zapojil dostatečný počet lidí, líbí. Sdružení má oproti jedinci silnější pozici při jednání s úřady. Hlavní výhodou sdružení je možnost zúčastnit se správních řízení, pokud je sdružení správně zaregisrováno na příslušných úřadech (výstavby a územního rozhodování, dopravy a životního prostředí). Připomínky a námitky o.s. musí být úřady v rozhodnutí písemně vypořádány. Lze využít možnost odvolat se k nadřízenému orgánu apod.

Rád bych znal Váš názor na ustanovení Občanského sdružení. Prosím zájemce o případné členství aby se ozvali. Uvítám i návrhy na název OS.

Předseda komise „životního prostředí“ prosazuje parkoviště na úkor zeleně?

 

zobrazeno 532 x

V zápisu komise RSŽP z 6. března stojí:

Nová parkovací místa na sídlišti

„JM představil záměr na vybudování nových parkovacích míst (mimo projekt Letňanských lentilek). Komise v diskusi nedošla je (sic!) jednoznačnému stanovisku. PF upozorňoval, že komise ŽP musí prosazovat ochranu zeleně a nemůže souhlasit se zabírání zelených ploch ve prospěch nových parkovacích míst. JM upozorňoval na problémy s parkováním na celém sídlišti a potřebou řešit je mj. i zabíráním zelených ploch, které nejsou občany využívány nebo pouze minimálně. Komise bude vyzvána ke stanovisku do příštího jednání, a proto byli všichni členové požádáni o vlasti (sic!) vlastní vyjádření k záměru do 31/3/2013.“
Zvýraznění V.Č

Velmi oceňuji stanovisko člena komise Pavla Filípka. Naopak jsem doslava znechucen názorem JM. Podobné vyjádření bych pochopil např. u předsedy komise pro dopravu, ale je dle mého názoru zcela neakceptovatelné u předsedy komise pro ŽP. Ten by měl zelené plochy hájit (stejně jako PF), bez ohledu na to jestli jsou více či méně lidmi využívány. Vždyť jejich funkce je daleko širší než jak je chápe JM. Jsem opravdu zvědav, jak se k záleitosti vyjádří zbývající členové komise. Více …

Magistrát zamítl odvolání SVJ 450 jako nepřípustné

 

zobrazeno 591 x

Ze stránek společenství 450:

Stavební odbor Magistrátu zaslal se dvouměsíčním zpožděním (!) své rozhodnutí ze dne 23.11.2012, kterým zamítl jako nepřípustné odvolání SVJ 450 do územního rozhodnutí Letňanských lentilek.
Aktivní legitimaci odvolatele přitom odvolací orgán zkoumal nikoliv podle stavebního zákona, který ji SVJ v tomto typu řízení bez dalšího přiznává, ale dovozuje ji z vymezení předmětu činnosti SVJ dle zákona o vlastnictví bytů. Argumentace MHMP je v této zásadní otázce nepřesvědčivá, podobně jako byla v případě prvoinstančního rozhodnutí. Navíc řízení je zatíženo procesní vadou, kdy se správní orgán napřed řádně nevypořádal s námitkami podjatosti úředních osob a úkonů opominutého účastníka.

Výbor Společenství, vázán vůlí pléna shromáždění z 18.9.2012, bude dále zastávat odmítavý postoj k projektu Letňanské lentilky a proti rozhodnutí podá správní žalobu s návrhem na odklad vykonatelnosti.

Příloha:

Lentilky na listopadovém zastupitelstvu

 

zobrazeno 549 x

Aktualizováno 29.11.2012 a 4.12.2012

Ve středu 28. 11. 2012 se koná řádné zasedání zastupitelstva. Hned první projednávaný bod se týká realizace projektu Letňanské lentilky (předkládá radní Jan Mikulecký PhD).

Ze zápisu rady ze dne 8. listopadu je zřejmé, o co se konkrétně jedná: Více …

Územní rozhodnutí o ‘Letňanských lentilkách’ napadeno odvoláním

 

zobrazeno 432 x

Z webových stránek Společenství pro dům čp. 450:

Územní rozhodnutí o ‘Letňanských lentilkách’ napadeno odvoláním

Kontroverzní projekt radního Mikuleckého ‘Letňanské lentilky’ získal územní rozhodnutí narychlo, pouhý den po veřejném projednání. Naše společenství, podobně jako další SVJ, v tomto řízení uplatnilo své námitky. Tyto však nejenže nebyly řádně vypořádány, dokonce bylo SVJ upřeno právo být účastníkem řízení.

Z tohoto důvodu podalo SVJ 450 dnešního dne řádné odvolání a očekává, že napadené rozhodnutí bude pro doloženou nezákonnost v celém rozsahu zrušeno.

Plné znění odvolání nabízíme ke stažení.

Publikováno dne 14. 11. 2012 v 10.00 hodin

Více …