Zápisy z jednání Komise RSŽP již nebudou zveřejňovány?

 

zobrazeno 562 x

Aktualizace 12.5.2013
Z odpovědi HM v sekci Otázky a odpovědi vyplývá, že zápisy a další informace lze nalézt na webu www.letnanskelentilky.cz v sekci „Pro stažení – Zápisy“. Děkuji radnímu Mikuleckému za opětovné zpřístupnění a zveřejňování záznamů.

Dosavadní zápisy byly z webu MČ Praha 18 odstraněny.

Odpověď JM v sekci Otázky a odpovědi

Co na to ostatní členové komise? Více …

Vznikne občanské sdružení “Za záchranu valu”?

 

zobrazeno 453 x

Likvidace zeleně v Dejvicích zeleň zmizelá

Tento obrázek s následujícím komentářem jsem dostal mailem od příznivce zachování valu:

Stalo se 1.4.2013 v Dejvicích. Docela si říkám, jestli to není předobraz našeho valu. Lidé z okolí tam „zaspali“, a než se vzpamatovali, tak bylo po zeleni.

V dalším mailu přišel návrh na zřízení občanského sdružení „Za záchranu valu“. Osobně se mi tento nápad, v případě, že by se zapojil dostatečný počet lidí, líbí. Sdružení má oproti jedinci silnější pozici při jednání s úřady. Hlavní výhodou sdružení je možnost zúčastnit se správních řízení, pokud je sdružení správně zaregisrováno na příslušných úřadech (výstavby a územního rozhodování, dopravy a životního prostředí). Připomínky a námitky o.s. musí být úřady v rozhodnutí písemně vypořádány. Lze využít možnost odvolat se k nadřízenému orgánu apod.

Rád bych znal Váš názor na ustanovení Občanského sdružení. Prosím zájemce o případné členství aby se ozvali. Uvítám i návrhy na název OS.

Předseda komise „životního prostředí“ prosazuje parkoviště na úkor zeleně?

 

zobrazeno 532 x

V zápisu komise RSŽP z 6. března stojí:

Nová parkovací místa na sídlišti

„JM představil záměr na vybudování nových parkovacích míst (mimo projekt Letňanských lentilek). Komise v diskusi nedošla je (sic!) jednoznačnému stanovisku. PF upozorňoval, že komise ŽP musí prosazovat ochranu zeleně a nemůže souhlasit se zabírání zelených ploch ve prospěch nových parkovacích míst. JM upozorňoval na problémy s parkováním na celém sídlišti a potřebou řešit je mj. i zabíráním zelených ploch, které nejsou občany využívány nebo pouze minimálně. Komise bude vyzvána ke stanovisku do příštího jednání, a proto byli všichni členové požádáni o vlasti (sic!) vlastní vyjádření k záměru do 31/3/2013.“
Zvýraznění V.Č

Velmi oceňuji stanovisko člena komise Pavla Filípka. Naopak jsem doslava znechucen názorem JM. Podobné vyjádření bych pochopil např. u předsedy komise pro dopravu, ale je dle mého názoru zcela neakceptovatelné u předsedy komise pro ŽP. Ten by měl zelené plochy hájit (stejně jako PF), bez ohledu na to jestli jsou více či méně lidmi využívány. Vždyť jejich funkce je daleko širší než jak je chápe JM. Jsem opravdu zvědav, jak se k záleitosti vyjádří zbývající členové komise. Více …

Ozdravný prořez porostu borovic na valu v Malkovského ulici

 

zobrazeno 584 x

Aktualizováno 24.3.2013
V Letňanských listech, v článku Val v Malkovského ulici čeká další úprava Ing. Pavla Filípka, byl avizován záměr probírky borovic na valu. Z článku cituji tu část, kde je zásah zmiňován:

“ … na konci roku 2012 se zablýsklo na lepší časy. Městská část získala do správy řadu pozemků na sídlišti včetně valu, a proto mohly začít úpravy zeleně. Stromy na úpatí valu byly prořezány. Práci provedla profesionální firma objednaná a financovaná Úřadem městské části Praha 18. A poměrně dobře. (Hodnocení výsledku je ale subjektivní – z mého pohledu nemusel být zásah v některých částech tak razantní.).
Zatím se však neřešil zásadní problém valu, tedy přehuštění borovic. Byly vyřezány suché stromy, ale na valu prozatím zůstali nemocní jedinci (napadení houbou Sphaeropsis sapinea, sypavkou borovou aj.). Následně by tedy mělo dojít k provzdušnění, a tím pádem k záchraně zdravých stromů jako celku.
Neutěšenou situaci potvrdily i dva dendrologické posudky, jejichž vypracování zadal ÚMČ. Proto byla situace následně řešena na jednání komise regenerace sídliště a životního prostředí. Zde byl předložen následující návrh postupu: má-li se zkvalitnit stav valu, především jeho protihluková, hygienická a estetická funkce, je bezpodmínečně nutná radikální probírka borovic – přibližně o jednu třetinu. Přednostně je třeba odstranit stromy napadené houbou a ty, které rostou uvnitř porostu, ne vně. Komise návrh podpořila a doporučila provést zásah profesionální firmou v průběhu letošní zimy, a to pod dohledem členů komise RSŽP a nezávislého dendrologa.“

Plánovaný zásah bude proveden v posledním březnovém týdnu firmou SZS – zahradnictví Chládek. Odstraněna by měla být cca 1/4 stromů (původní záměr odstranit přibližně jednu třetinu stromů byl přehodnocen). Stromy, určené k odstranění mají být předem označeny odborným pracovníkem. V případě potřeby dalších informací k zásahu je možné se obrátit na Ing. Filípka (tel. 739 246 207). Více …

Magistrát zamítl odvolání SVJ 450 jako nepřípustné

 

zobrazeno 591 x

Ze stránek společenství 450:

Stavební odbor Magistrátu zaslal se dvouměsíčním zpožděním (!) své rozhodnutí ze dne 23.11.2012, kterým zamítl jako nepřípustné odvolání SVJ 450 do územního rozhodnutí Letňanských lentilek.
Aktivní legitimaci odvolatele přitom odvolací orgán zkoumal nikoliv podle stavebního zákona, který ji SVJ v tomto typu řízení bez dalšího přiznává, ale dovozuje ji z vymezení předmětu činnosti SVJ dle zákona o vlastnictví bytů. Argumentace MHMP je v této zásadní otázce nepřesvědčivá, podobně jako byla v případě prvoinstančního rozhodnutí. Navíc řízení je zatíženo procesní vadou, kdy se správní orgán napřed řádně nevypořádal s námitkami podjatosti úředních osob a úkonů opominutého účastníka.

Výbor Společenství, vázán vůlí pléna shromáždění z 18.9.2012, bude dále zastávat odmítavý postoj k projektu Letňanské lentilky a proti rozhodnutí podá správní žalobu s návrhem na odklad vykonatelnosti.

Příloha:

Metropolitní plán

 

zobrazeno 746 x

Na mimořádném jednání dne 7. 6. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o ukončení pořizování dosavadního „nového“ Územního plánu hl. m. Prahy ve fázi doprojednaného Konceptu (z roku 2009):

Zastupitelstvo HMP ukončilo pořizovaní Konceptu a zahájilo pořízení Metropolitního plánu Více …

Co „neprošlo“ na lentilkách

 

zobrazeno 814 x

V tomto příspěvku budu postupně přidávat mé a Vaše komentáře o nichž se domnívám, že splňují etický kodex, a přesto nebyly zveřejněny na stránkách projektu letňanské lentilky. Je to jedna z cest jak dosáhnout toho, aby i nepohodlné názory se na webu lentilek objevovaly. Také pokud by stejný nebo podobný dotaz položilo více lidí, bylo by těžší jej ignorovat. Věřím, že již brzy v tomto příspěvku nebudou přibývat nové položky. Více …