Úprava zeleně na valu Malkovského

zobrazeno 1126 x

Ze zápisu Komise RSŽP ze dne 19. 9. 2013:

Komise souhlasila s níže uvedeným návrhem PF č. 2 (návrh č. 1 v podobě soustředění max. úsilí na vybudování kvalitního protihlukového opatření u Tupolevovy ul.  zatím není možný):

 1. Výsadba podél plánovaného plotu psí louky – z vnější strany louky Piracantha /Hlohyně/ a z vnitřní strany keřový Habr. Rozpony 2m /když budou peníze tak méně – třeba 1m.
 2. Výsadba podél chodníku /přerušuje val/. Tj. od valu ke křižovatce / na orto-foto mapách jsou zde stromy a keře, ale bohužel byly vykáceny, tak nutno nahradit – např. Habrem.
 3. Valu nechat volnější tvar. Není nutný zámecký styl ale spíše volně rostoucí různorodá masa zeleně. Jen doporučuji odstraňovat plevelné např. Bez černý, Topol, Trnkovité druhy aj. (mohli by v budoucnu vytlačovat ušlechtilejší stávající druhy…).
 4. Nemělo by se opakovat tak radikální bezdůvodné seříznutí keřů v některých partiích. Proto by byla vhodná před zásahy nějaká konzultace s třeba Komisí RSŽP.

Více …

Za záležitosti valu Malkovského se postavilo o.s. Zdravé Letňany

zobrazeno 673 x

Záležitost valu v ulici Malkovského vzalo jako svou kauzu občanské sdružení Zdravé Letňany. Příznivci Facebooku mohou navštívit FB o.s. zde.

Prosím, podpořte sdružení tím, že se stanete jeho příznivcem. Pro zařazení mezi příznivce sdružení stačí vyplnit webový formuláž Zapoj se.

Dosavadní aktivity sdružení týkající se valu:

Zdravé Letňany požádali o revitalizaci zeleně valu v ulici Malkovského – dopis starostovi MČ Praha 18 Více …

Rada MČ podporuje zachování protihlukového valu!

zobrazeno 1233 x

Dne 15. května 2013, na svém 9. zasedání, schválila Rada MČ následující usnesení:

2013-05-15_RMC_Bahok_Val

Výborná zpráva. Rada slibuje zachování valu i péči o porost na valu. Nelze než poděkovat.

Snad lze doufat, že Rada vyslyší i požadavek obyvatel ulice Malkovského a zadá u firmy zabývající se profesionálně krajinářskou tvorbou zpracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a plánu jejich následné údržby  tak, aby val opět plnil své funkce, které postupně ztrácíochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy.

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o účasti a jednáni o valu na Fóru Zdravé město 2013

zobrazeno 841 x

Protože se poslední dobu vyskytly nejasnosti ohledně dalšího osudu zeleného ochranného valu v Malkovského ulici, pokusili jsme se jako skupina zastánců valu prosadit toto téma k dalšímu projednání během účasti na veřejné diskusi Fórum Zdravé město 2013 (Deset problémů Letňan). V rámci diskusní skupiny „Životní prostředí“ jsme vznesli požadavek vypracování kvalitního projektu dosadby dřevin do valu odbornou krajinářskou firmou tak, aby val následně dobře plnil svou ochrannou funkci. U stolu životního prostředí se však sešly další závažné podněty* takže naše, spíše lokální téma, skončilo až na třetím „nepostupovém“ místě. Více …

CPI, a.s. zastavuje pozemek valu u Raiffeisenbank, a.s.

zobrazeno 968 x

Z katastru nemovitostí vyplývá, že firma CPI, a.s., vlastník pozemku p.č. 757/56 na jehož části se nachází val Malkovského, se chystá zastavit tento pozemek u Raiffeisenbank, a.s. Objekt je dotčen změnou právního vztahu: V-19161/2013. Řízení bylo založeno 30.4.2013, téhož dne zaplombováno a 6.5. 2013 předáno ke zpracování. Více …

Fórum Zdravého města 2013

zobrazeno 878 x

Přijďme v co největším počtu podpořit val v Malkovského ulici.

Z webu MČ Praha Letňany:

I v letošním roce se bude konat veřejná diskuse o problémech, které občanům Letňan ztrpčují život a trápí je. Pokud si také chcete popovídat se zástupci veřejné správy a pracovníky Úřadu městské části Praha 18, přijďte v pondělí 13. května před půl šestou do obřadní síně radnice. Připravena je bohatá tombola a občerstvení zdarma!

Zde je oficiální pozvánka

Využijme příležitosti, přijďme v co největším počtu a ukažme, že chceme zachovat zelený val v Malkovského. Požadujme vypracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a jeho realizaci. Je to potřeba, aby po letech zanedbané údržby, val opět plnil své funkce, které postupně ztrácí – ochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy. Více …

Ozdravný prořez porostu borovic na valu v Malkovského ulici

 

zobrazeno 584 x

Aktualizováno 24.3.2013
V Letňanských listech, v článku Val v Malkovského ulici čeká další úprava Ing. Pavla Filípka, byl avizován záměr probírky borovic na valu. Z článku cituji tu část, kde je zásah zmiňován:

“ … na konci roku 2012 se zablýsklo na lepší časy. Městská část získala do správy řadu pozemků na sídlišti včetně valu, a proto mohly začít úpravy zeleně. Stromy na úpatí valu byly prořezány. Práci provedla profesionální firma objednaná a financovaná Úřadem městské části Praha 18. A poměrně dobře. (Hodnocení výsledku je ale subjektivní – z mého pohledu nemusel být zásah v některých částech tak razantní.).
Zatím se však neřešil zásadní problém valu, tedy přehuštění borovic. Byly vyřezány suché stromy, ale na valu prozatím zůstali nemocní jedinci (napadení houbou Sphaeropsis sapinea, sypavkou borovou aj.). Následně by tedy mělo dojít k provzdušnění, a tím pádem k záchraně zdravých stromů jako celku.
Neutěšenou situaci potvrdily i dva dendrologické posudky, jejichž vypracování zadal ÚMČ. Proto byla situace následně řešena na jednání komise regenerace sídliště a životního prostředí. Zde byl předložen následující návrh postupu: má-li se zkvalitnit stav valu, především jeho protihluková, hygienická a estetická funkce, je bezpodmínečně nutná radikální probírka borovic – přibližně o jednu třetinu. Přednostně je třeba odstranit stromy napadené houbou a ty, které rostou uvnitř porostu, ne vně. Komise návrh podpořila a doporučila provést zásah profesionální firmou v průběhu letošní zimy, a to pod dohledem členů komise RSŽP a nezávislého dendrologa.“

Plánovaný zásah bude proveden v posledním březnovém týdnu firmou SZS – zahradnictví Chládek. Odstraněna by měla být cca 1/4 stromů (původní záměr odstranit přibližně jednu třetinu stromů byl přehodnocen). Stromy, určené k odstranění mají být předem označeny odborným pracovníkem. V případě potřeby dalších informací k zásahu je možné se obrátit na Ing. Filípka (tel. 739 246 207). Více …

Odposlechnuto

 

zobrazeno 733 x

„Vždyť ten val tu stejně nebude“,

odpověděl pracovník firmy, která v září prováděla údržbu zeleně na valu, na otázku:

„Proč jsou odstraňovány ze svahu valu některé stromy a keře a zbývající porost na svahu od země odvětvován?“

Pozn.: Val nemá vypadat „hezky“. To že byly vymýceny keře a dřeviny na svazích valu, jej připravilo o část jeho funkce. U valu není prioritou jeho estetické působení, ale jeho funkce. Má chránit před hlukem, poletavým prachem a zplodinami z dopravy. Tyto funkce jsou úměrné objemu zelené hmoty na valu. Více …

Posudky znalců k porostu na valu

 

zobrazeno 557 x

Radnice zadala u dvou soudních znalců (Petr Kubal, Ing. Novotný) vypracování posudků stavu porostu na valu v Malkovského ulici a posudky zveřejnila na webu letňanských lentilek.
Poslal jsem posudky dalšímu soudnímu znalci z tohoto oboru. Níže lze nalézt jeho vyjádření. Většina výtek je ryze formálního charakteruPozn.1, (netřeba na nich bazírovat, chyby se najdou v práci každého) a nemají vliv na budoucí údržbu valu. Avšak jsou mezi nimi také zcela zásadní výtky, např. absence zákresu pozic nemocných nebo poškozených stromů. Na základě těchto posudků NELZE provést odbornou údržbu zeleně na valu. Přesto se již v listopadu zásah do zeleně na valu připravuje.

Znalec, kterého jsem oslovil (podotýkám, že nebyl fyzicky na místě) dále dodává:
Pánové (znalci) na fotkách zdokumentovali slušně vypadající fungující porost“

Připomínky k posudkům

Petr Kubal:

1)   Formální chyby:

 • úvodní stránka neobsahuje odbornost znalce,
 • chybí specifikace znaleckého úkolu a účel, pro který je posudek zpracován,
 • číslo posudku je špatně uvedeno, mělo by obsahovat číslo všech dosud zpracovaných posudků – číslo posudku v příslušném roce/rok zpracování (např. 125-1/2012),
 • je uvedeno datum zadání a zpracování, chybí datum místního šetření,
 • chybí uvedení odborné metodiky hodnocení, v textu jsou bez kontextu uvedeny metodické kategorie podle Ing. arch. Kuči, komplexní metodika hodnocení uvedena není, chybí jakákoliv legenda,
 • přílohy jsou bez číslování a zařazeny do textu – běžně se očíslují a vloží se za znaleckou doložku, do textu se pak napíše seznam příloh, chybí číslování stran,
 • chybí základní členění na „úvod“, „nález“, „posudek“ a „závěr“,
 • po formální stránce je posudek špatně, toto není posudek, znalecký už vůbec ne.

2)   Chyby v textu:

 • v posuzované skupině jsou očíslované stromy – zcela chybí jejich zákres do nějaké mapy,
 • popis borovic je opsán z nějaké publikace, popis stávajícího stavu na lokalitě zcela chybí nebo je velmi neprofesionální, chybí hodnocení jednotlivých dřevin nebo skupin, chybí počet dřevin na lokalitě nebo procentické zastoupení, není uvedena ani rozloha území,
 • hodnocení zdravotního stavu a vitality – zcela zavádějící, bez metodického popisu, bez konstatování, kolika dřevin se týká, chybí základní dendrometrické údaje,
 • dřeviny a skupiny jsou bez předchozího upozornění na metodiku zatříděny do metodických skupin Ing. arch. Kuči, aniž je stanoveno, v jakém poměru a ve kterých částech valu se takto hodnocené dřeviny nalézají, proto předepsaná opatření jsou nekonkrétní a tudíž nesmyslná, není specifikován počet a dřeviny, u kterých se má opatření provést.

3)   Závěr = závěr posudku

 • naprosto chybí.

4)   Přílohy

 • nevypovídající, bez vyznačení konkrétní lokality, bez pořádné mapové situace, bez tabulkového hodnocení, fotografie jsou bez popisu.

Závěr hodnotitele:
Předložená práce není posudkem – neodpovídá po formální ani obsahové stránce, materiál je velmi povrchně zpracován, znalec nepoužil žádné dendrologické hodnocení, jeho závěry nestojí na žádné analýze a vlastně ani závěr posudku nevytvořil.


Ing. Novotný:

1)   Formální chyby

 • obor, pro který může znalec posudky zpracovávat, neodpovídá znaleckému úkolu, znalec je irelevantní pro tuto práci.
 • jméno zpracovatele, jeho odbornost – neobsahuje úvodní stránka,
 • číslo posudku je špatně uvedeno, mělo by obsahovat číslo všech dosud zpracovaných posudků – číslo posudku v příslušném roce/rok zpracování (např. 125-1/2012), titul uvádí číslo posudku 1/2012, poslední list textu 3/2012,
 • chybí datum, ke kterému je posudek zpracován a datum místního šetření, termín průzkumů je zmíněn až v části B textu,
 • počet listů posudku – je špatně uveden,
 • chybí zcela jakákoliv odborná metodika hodnocení.

2)   Chyby v textu:

 • dělení rostlin v odst. 2 části „C“ vypovídá o nesystematičnosti znalce – dřeviny např. se nedělí na lesní, ovocné a okrasné, keře na náletové a okrasné a plevele na lesní jednoleté a vytrvalé,
 • latinské názvy dřevin nejsou znalcova doména – je tu řada chyb v názvech,
 • členění dřevin ve specifikaci – str.3: Philadelphus coronarius určitě není lesní keř, stejně jako hlošina úzkolistá – navíc tato je uvedena i v keřích okrasných,
 • obvod a průměr kmenů se musí pohybovat v matematicky správném rozmezí: 30 – 77 obvodu a tomu odpovídá průměr 10-25 cm, nikoliv 12-25 cm, u ostatních stromů a ovocných stromů na str.5 platí totéž,
 • hodnocení jednotlivých skupin dřevin je dost problematické, neopírá se o žádné metodické hodnocení: nechápu formulace typu „nemající žádný dendrologický ani hospodářský význam“ u ostatních lesních stromů – izolační zeleň není sázena pro hospodářský význam, babyka je dlouhověký odolný strom významný do městských podmínek, co znamená „nekontrolovaně rozrostlé okrasné keře“ a to, že jejich estetická a dendrologická hodnota je nízká – podle čeho znalec soudí?, které keře jsou podle něj „náletové“ – tuto skupinu na začátku členění neužívá, neznám také pojem „kořenový odmladek“, které dřeviny zařazuje znalec do „kulturních“ – celé členění do naprosto nesmyslných skupin je chaotické a nemetodické.

3)      Závěr = závěr posudku

 • závěrem hodnotí znalec klasifikaci porostů dle sadovnického hodnocení do nějakých tříd – nemá uvedenu ani metodiku, ani popis tříd, rozhodně se nejedná o obecně užívanou všeobecně známou a jedinou nezaměnitelnou metodiku,
 • tudíž opatření, která následně uvádí, jsou zcela nelogická a neopodstatněná.

4)      Přílohy

 • nevyhovující mapová situace, chybí zákres jednotlivých hodnocených dřevin do mapy,
 • chybí jakákoliv tabulková část včetně legendy s metodikou hodnocení,
 • fotografie ukazují zcela běžný zapojený porost dřevin, s druhovými vlastnostmi – každý zapojený porost borovic je zevnitř vyvětvený a proschlý.

Závěr hodnotitele:
Posudek je diletantsky udělán, neodpovídá standartu dendrologického hodnocení, znalec se posudku příliš nevěnoval. Posudek se přesto pokusil „vyplnit“ údaji.

 1. Hodnotitel vypsal argumenty, které by použil, kdyby chtěl pro svého klienta napadnout posudky soudní cestou. Nedostatky u obou posudků jsou takového charakteru, že by soudce s velkou pravděpodobností zadal vypracování revizních posudků.

Zajímalo mne, jak vypadalo zadání pro vypracování posudků.

Celé znění objednávky pro znalce Ing. Novotného je zde, objednávka pro p. Kubalu se liší jen v adresátovi.